चांगला विश्वास निर्माण करण्यासाठी घालवावयचे आयुष्य, म्हणजे ‘संन्यास’. - स्वामी विज्ञानानंद

अनाउन्समेंटः

दिवाळीच्या सुटीत, लोणावळ्याच्या निसर्गरम्य परिसरात, मुले आणि पालकांसाठी प्रचंड लोकप्रिय संस्कार शिबिरे

येत्या ३ महिन्यातील उपक्रम

लोणावळा शुक्र, 19 सप्टें 2014 - रवि, 28 सप्टें 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
जन्म-मृत्यु विज्ञान
लोणावळा शनि, 20 सप्टें 2014 - सोम, 22 सप्टें 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
मेंदूक्रांती (प्रगत)
लोणावळा शनि, 27 सप्टें 2014 - रवि, 28 सप्टें 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
ज्येष्ठ नागरिक
लोणावळा मंगळ, 30 सप्टें 2014 - बुध, 1 ऑक्टो 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
परीक्षा धैर्यवर्ग
लोणावळा गुरु, 2 ऑक्टो 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा रवि, 9 नोव्हें 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा रवि, 7 डिसें 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
मेंदूक्रांती
लोणावळा शनि, 4 ऑक्टो 2014 - सोम, 6 ऑक्टो 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा शनि, 29 नोव्हें 2014 - सोम, 1 डिसें 2014 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
गर्भसामर्थ्य
लोणावळा गुरु, 9 ऑक्टो 2014 - शनि, 11 ऑक्टो 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा मंगळ, 25 नोव्हें 2014 - गुरु, 27 नोव्हें 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
बुद्धिवर्धन - बालसमस्या
लोणावळा रवि, 19 ऑक्टो 2014 - मंगळ, 21 ऑक्टो 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
बुद्धिवर्धन - बालसमस्या (प्रगत)
लोणावळा रवि, 26 ऑक्टो 2014 - मंगळ, 28 ऑक्टो 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
बुद्धीवर्धन - बालसमस्या (अति प्रगत)
लोणावळा गुरु, 30 ऑक्टो 2014 - शुक्र, 31 ऑक्टो 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
यौवनाच्या क्रांतीदिशा - कुटुंबसुखवर्धन
लोणावळा शनि, 1 नोव्हें 2014 - सोम, 3 नोव्हें 2014 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
यौवनाच्या क्रांतीदिशा - कुटुंबसुखवर्धन (प्रगत)
लोणावळा बुध, 5 नोव्हें 2014 - गुरु, 6 नोव्हें 2014 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
मत्सरघातमुक्ती
लोणावळा शनि, 8 नोव्हें 2014 - सोम, 10 नोव्हें 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
शुभभविष्यज्ञान
लोणावळा शुक्र, 5 डिसें 2014 - रवि, 7 डिसें 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
संसार मंगल
लोणावळा शुक्र, 12 डिसें 2014 - रवि, 14 डिसें 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
ताणमुक्ती व ध्यान कार्यशाळा
लोणावळा बुध, 17 सप्टें 2014 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
जोगेश्वरी रवि, 28 सप्टें 2014 शिल्लक सौ.लवंदे-९९६७५००७४८,सौ.वढावकर-९८७०५४८७४६
जळगाव शनि, 29 नोव्हें 2014 शिल्लक श्री.पटवे-९८५०६९५९४०,श्री.बावीस्कर.९४२२७७७७०५
चाळीसगाव रवि, 30 नोव्हें 2014 शिल्लक श्री.पटवे-९०९६५८६७०१,डॉ.देशपांडे-९५४५२०५८१५
ताण व्यवस्थापन कार्यशाळा (चाचणीसह) - कॉर्पोरेटसाठी
हॉटेल सयाजी, वाकड शनि, 20 सप्टें 2014 शिल्लक श्री.मुझुमदार-९८६९१७२९८४, सुहास-९०९६३२३९४८
गर्भसंस्कार कार्यशाळा
लोणावळा रवि, 21 सप्टें 2014 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
ठाणे रवि, 28 सप्टें 2014 शिल्लक श्री.पराडकर-९७६९८५५५२६,श्री.चक्के-९८६९४६८६५१
रत्नागिरी रवि, 5 ऑक्टो 2014 शिल्लक सौ.रानडे-९४२०९१००३०, श्री.नाईक-९४२२४३०८२३
कोल्हापूर सोम, 6 ऑक्टो 2014 शिल्लक श्री.पाटील-९५२७००१२१०,श्री.कुलकर्णी-९८८१५४०७८०
पुणे रवि, 12 ऑक्टो 2014 शिल्लक ऑफिस(०२०)२४४७७९७९,२४४३०१९२
पिंपरी गुरु, 16 ऑक्टो 2014 शिल्लक श्री.कडेकर-७५८८३३०८५३, डॉ.पाटील-९८२२०३११३९
खारघर (इंग्रजी) रवि, 19 ऑक्टो 2014 शिल्लक ऑफिस-(०२२)२७७४१३४४,२७८७५६८३
जोगेश्वरी रवि, 2 नोव्हें 2014 शिल्लक सौ.लवंदे-९९६७५००७४८,सौ.वढावकर-९८७०५४८७४६
खारघर मंगळ, 4 नोव्हें 2014 शिल्लक ऑफिस-(०२२)२७७४१३४४,२७८७५६८३
नाशिक गुरु, 6 नोव्हें 2014 शिल्लक श्री.वैद्य-९४२३९२४२१५,सौ.कुलकर्णी-९८५०९५०६२७
लोणावळा रवि, 16 नोव्हें 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
अहमदाबाद रवि, 30 नोव्हें 2014 शिल्लक श्री. आपटे- ९४२६३२९६१२
ठाणे रवि, 7 डिसें 2014 शिल्लक श्री.पराडकर-९७६९८५५५२६,श्री.चक्के-९८६९४६८६५१
चाकण गुरु, 11 डिसें 2014 शिल्लक ऑफिस(०२१३५)२७८८०१,संधान सर-८८०५२६२६९०
कल्याण रवि, 14 डिसें 2014 शिल्लक श्री.अहिरराव-९८२०३०७७४३, श्रीमती बोरवणकर-(०२५१) २३०१२३८
सुप्रजनन कार्यशाळा
लोणावळा गुरु, 2 ऑक्टो 2014 शिल्लक ऑफिस(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
रत्नागिरी शनि, 4 ऑक्टो 2014 शिल्लक सौ.रानडे-९४२०९१००३०, श्री.नाईक-९४२२४३०८२३,
दादर रवि, 9 नोव्हें 2014 शिल्लक श्री.पुरोहित-९८१९१३३०१७,सौ.कोलगे-९९६९५०४६८०
व्यक्तिमत्व विकास कार्यशाळा
सातारा गुरु, 2 ऑक्टो 2014 शिल्लक श्री.चक्के-९८८११०४९१०,श्री.पाठकजी-८८८८८०१४४
मुलुंड रवि, 12 ऑक्टो 2014 शिल्लक श्री.दातार-९९६९५५८३९३, सौ.वानखेडे-९९६९०८३६३५
मेंदूक्रांती कार्यशाळा
डोंबिवली शनि, 11 ऑक्टो 2014 शिल्लक श्री.महाजन-९८३३१२०१०९,श्रीमती साखरकर-८९७६१५७२५४
पुणे शनि, 18 ऑक्टो 2014 शिल्लक ऑफिस(०२०)२४४७७९७९,२४४३०१९२
कल्याण रवि, 9 नोव्हें 2014 शिल्लक श्री.अहिरराव-९८२०३०७७४३,श्री.भावे-९८९२१७७०९६
दादर रवि, 7 डिसें 2014 शिल्लक श्री.पुरोहित-९८१९१३३०१७,सौ.कोलगे-९९६९५०४६८०
रत्नागिरी शनि, 13 डिसें 2014 शिल्लक श्रीमती.रानडे-९४२०९१००३०,श्री.नाईक-९४२२४३०८२३
कोल्हापूर रवि, 14 डिसें 2014 शिल्लक श्री.पाटील-९५२७००१२१०,श्री.कुलकर्णी-९८८१५४०७८०
ताण व्यवस्थापन कार्यशाळा (कॉर्पोरेटस्‌साठी)
खारघर बुध, 15 ऑक्टो 2014 शिल्लक ऑफिस(०२२)२७७४१३४४,श्री.साळुंखे-९८६९२६६०८८
खारघर बुध, 10 डिसें 2014 शिल्लक ऑफिस(०२२)२७७४१३४४,श्री.साळुंखे -९८६९२६६०८८
श्राद्धपूजा
लोणावळा मंगळ, 23 सप्टें 2014 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
वास्तुशामन पूजा
लोणावळा रवि, 12 ऑक्टो 2014 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा मंगळ, 14 ऑक्टो 2014 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
सत्यपूजा
लोणावळा बुध, 15 ऑक्टो 2014 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
कृतज्ञता स्मरण दिन
लोणावळा मंगळ, 18 नोव्हें 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
त्रैमासिक मेळावा
लोणावळा रवि, 23 नोव्हें 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०

मनशक्ती विषयी

मनशक्ती प्रयोगकेंद्र महाराष्ट्रात पश्चिम घाटात सह्याद्री माथ्यावर मुंबई-पुणे हमरस्त्याला लागून लोणावळा शहराच्या निसर्गरम्य परिसरात ‘न्यू वे’चे मनशक्ती प्रयोग केंद्र कार्यरत आहे. गेली चाळीस वर्षे मनशांतीकरीता हजारोंच्या संख्येने लोक येथे येत आहेत. ताणमुक्त व अर्थपूर्ण जीवनासाठी, गर्भसंस्कारापासून मृत्यृ-पश्चात जीवनापर्यंतचे तीस प्रकारचे अभ्यास वर्ग आणि किमान साठ इलेक्ट्रॉनिक यंत्रे व कम्प्युटर आधारित चाचण्या (टेस्टस्) येथे चालू असतात.
आणखी महितीसाठी क्लिक करा »


सुट्टी नाही

ताज्या बातम्या

Ganeshotsav-2014---1---Green-Ganesha-on-Day-1
Ganeshotsav-2014---2---Green-Ganesha-on-Day-2
शुक्र, 5 सप्टें 2014
लोणावळा येथील प्रख्यात मन:शक्ती केंद्रामध्ये दर वर्षी आगळ्यावेगळ्या पद्धतीने गणेशोत्सव साजरा केला जातो. मन:शक्ती केंद्र हे विज्ञानाच्या माध्यमातून समाजासाठी नि:स्वार्थ हेतूने कार्य करणारे केंद्र असून, लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत ज्ञानसेवा या उद्देशाने हे केंद्र कार्य करते. उत्कृष्ट समाजनिर्मितीसाठी, समाजसुखासाठी निरनिराळे प्रयोग, अभ्यासवर्ग व मनाशी संबंधित मशिन टेस्ट हे प्रयोग केंद्राचे वैशिष्ट्य आहे.
Trimester Meet-1-(Aug. 2014)-Gathering of Sadhakas
Trimester Meet-2-(Aug. 2014)- Mr. Sagar Chandane (Life-devotee, Manashakti) doing Jyot-Prajwalan
शनि, 30 ऑगस्ट 2014
“आपण सुखासाठी शब्दांचा उलटसुलट वापर सहजतेने करतो, मात्र, ज्ञानयुक्त, हेतुयुक्त शब्द अखेर आपल्याला यश आणि शांती दोन्ही देतील! किंबहुना, असे ‘शहाणे शब्द’ हेच आपले पुढे खरे वारस ठरतील! हेतूयुक्त शब्द वापरल्याने मन उन्नत होते, व्यवहार शुद्ध होतो आणि प्रगती उत्तम होते!” असे आवाहन, स्वामी विज्ञानानंद यांनी लोणावळा येथे झालेल्या त्रैमासिक मेळाव्याला उपस्थित सुमारे ५०० साधक व नवागतांना केले.
Sadhak Varg (Aug 14) - 1 - Sadhakas during lecture
Sadhak Varg (Aug 14) - 2 - Rajas Chaudhari demonstrating painting (Ref.-Kids Welfare Center)
Sadhak Varg (Aug 14) - 3 - Ajinkya Kulkarni during crafts session (Ref.-Kids Welfare Center)
रवि, 24 ऑगस्ट 2014
दि. २२ ते २४ ऑगस्ट १४ रोजी, लोणावळा मुख्य केंद्रात संपन्न झालेल्या साधक वर्गात सुमारे २०० साधकांनी सहभाग घेतला. गर्भसंगीत (नवीन सीडी), बाल-संस्कार केंद्रं, बाल दिवाळी विशेषांक, आगामी ज्ञानप्रकाश यात्रा, स्थानिक केंद्रं संघटन, मनशक्तीच्या उपक्रमांचा प्रचार, सामुदायिक ध्यान आणि प्रार्थना, अशा विविध विषयांवर प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिके, चर्चासत्रे, माहितीचे आदानप्रदान यावेळी करण्यात आले.

यंत्रचाचण्या आणि
सायको-फीडबॅक उपचारपध्दती

(पूर्व नावनोंदणीनेच)
नावनोंदणीसाठी कृपया येथे संपर्क साधा.
+९१-२११४-२३४३२०; २३४३२१
सोम. ते शुक्र. स. ९ ते दु. १२

View CatelogueView