आपण जगतो ते सत्य आहे; परंतू मरणार, हे महासत्य आहे. - स्वामी विज्ञानानंद.

अनाउन्समेंटः

१ दिवसीय मराठी गर्भसंस्कार कार्यशाळा; ३ दिवसीय गर्भसामर्थ्य वर्ग; १ दिवसीय सुप्रजनन कार्यशाळा; मनशक्ती मासिक पाठ; पुस्तके; संच; सीडी; प्रयोगात्मक साहित्यआयुर्वेदिक उत्पादने

येत्या ३ महिन्यातील उपक्रम

Redemption from Disease (English Course)
लोणावळा शनि, 1 ऑक्टो 2016 - रवि, 2 ऑक्टो 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
ज्येष्ठ नागरिक
लोणावळा मंगळ, 4 ऑक्टो 2016 - गुरु, 6 ऑक्टो 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
Tensions of Success and Envy (English)
लोणावळा रवि, 9 ऑक्टो 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा रवि, 11 डिसें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
मत्सरघातमुक्ती
लोणावळा शुक्र, 14 ऑक्टो 2016 - रवि, 16 ऑक्टो 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
गर्भसामर्थ्य
लोणावळा गुरु, 20 ऑक्टो 2016 - शनि, 22 ऑक्टो 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा सोम, 28 नोव्हें 2016 - बुध, 30 नोव्हें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
परीक्षा धैर्यवर्ग
लोणावळा रवि, 23 ऑक्टो 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा रवि, 11 डिसें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
बुद्धिवर्धन - बालसमस्या
लोणावळा बुध, 26 ऑक्टो 2016 - शुक्र, 28 ऑक्टो 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा शुक्र, 23 डिसें 2016 - रवि, 25 डिसें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
बुद्धिवर्धन - बालसमस्या (प्रगत)
लोणावळा बुध, 2 नोव्हें 2016 - शुक्र, 4 नोव्हें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
यौवनाच्या क्रांतीदिशा - कुटुंबसुखवर्धन
लोणावळा शनि, 12 नोव्हें 2016 - सोम, 14 नोव्हें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा मंगळ, 27 डिसें 2016 - गुरु, 29 डिसें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
मेंदूक्रांती
लोणावळा शुक्र, 2 डिसें 2016 - रवि, 4 डिसें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
स्ट्रॉबोस्कोप रेझोनान्स चाचणी
लोणावळा रवि, 4 डिसें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
संसार मंगल
लोणावळा शुक्र, 9 डिसें 2016 - रवि, 11 डिसें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
योगशक्तीध्यान (मराठी वर्ग)
लोणावळा शुक्र, 16 डिसें 2016 - रवि, 18 डिसें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
व्यक्तिमत्व विकास कार्यशाळा
कोल्हापूर रवि, 2 ऑक्टो 2016 शिल्लक श्रीमती.कारंडे-९४२३०१२८२१
जोगेश्वरी रवि, 23 ऑक्टो 2016 शिल्लक श्रीमती.लवंदे- (०२२) २८७४१६६१, ९९६७५००७४८
मालाड (पश्चिम) : मालाड ब्राह्मण सभा, ब्राह्मण सभा मार्ग, मालाड पोलिस स्टेशन जवळ, रवि, 23 ऑक्टो 2016 शिल्लक श्रमाती शुभांगी लवंदे ९९६७५००७४८, श्रमाती विशाखा नार्वेकर ९८२०४२०६६०
ताणमुक्ती व ध्यान कार्यशाळा
पुणे रवि, 2 ऑक्टो 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२०) २४४७७९७९, २४४३०१९२
लोणावळा- मनशक्ती प्रयोगकेंद्र, जुना मुंबई पुणे रोड रवि, 20 नोव्हें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
जळगाव- केमिस्ट भवन, सब जेलच्या मागे, गणेश नगर, सिंध कॉलनी रोड, जिल्हा पेठ शनि, 3 डिसें 2016 शिल्लक श्री.खांदे-९४२२७८००४३,श्री.बावीस्कर-९४२२७७७७०५
चाळीसगाव रवि, 4 डिसें 2016 शिल्लक श्री.पटवे-९४२१५१९८०२, श्री.देशपांडे-९४०३३८४९१४
मेंदूक्रांती कार्यशाळा
कळवा : सहकार विद्या प्रसारक मंडळ स्कूल, जुना मुंबई पुणे रोड, रवि, 2 ऑक्टो 2016 शिल्लक श्रीमती.बापर्डेकर- ९९६९५६२४७२, श्रीमती.पाटील-७२०८३७७२७३
बदलापूर: गुरुकुल इंटरनॅशनल स्कुल, मोहन हायलँड जवळ काञपपाडा बुध, 12 ऑक्टो 2016 शिल्लक श्रीमती. पांगरेकर- ९२२०२६४५४३, श्रीमती. महाजन: ९६६५२३००६२
रत्नागिरी "कुणबी भवन" लोकनेते श्यामरावजी पेजे सभागृह, रम्यनगर, जे. के. फाइल्स समोर रवि, 23 ऑक्टो 2016 शिल्लक श्रीमती.रानडे-९४२०९१००३०, श्रीमती.नाईक-९४२२४३०८२३
कल्याण रवि, 11 डिसें 2016 शिल्लक श्री.सूर्यवंशी-९७७३३३५६९४, श्री.पाटील-९६९९५६६०८४
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (मराठी)
ठाणे- सरस्वती क्रीडा संकुल, मल्हार थिएटर समोर, नौपाडा रवि, 2 ऑक्टो 2016 शिल्लक श्री.पराडकर-९७६९८५५५२६,श्री.चक्के-९८६९४६८६५१
चिंचवड- श्रम शक्ती भवन,बजाज ऑटो,जुना मुंबई पुणे रोड गुरु, 6 ऑक्टो 2016 शिल्लक श्री.कोल्हे-९८२३८९७४७८,श्री.कडेकर-७५८८३३०८५३
कल्याण : विनायक हॉल, सर्वोदय गार्डन, भानूसागर टॉकीज जवळ. रवि, 9 ऑक्टो 2016 शिल्लक श्री.अहिरराव-९८२०३०७७४३,श्री.बसरकोट-९९६०९९९४३२
Ahmedabad (Hindi)- Ahmedabad Management Association, IIM Road रवि, 9 ऑक्टो 2016 शिल्लक Mr.Mrs.Manjusha Shakunt Apte- 9426329612, 9099929612
पुणे- बाल शिक्षण संस्था, मयूर कॉलनी, कोथरूड रवि, 23 ऑक्टो 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२०) २४४७ ७९७९,२४४३ ०१९२,९६६५७६७१८२
लोणावळा- मनशक्ती प्रयोगकेंद्र, जुना मुंबई पुणे रोड रवि, 6 नोव्हें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
हॉटेल, सयाजी वाकड (दोन व्यक्तींसाठी) शनि, 12 नोव्हें 2016 शिल्लक श्री.केळकर-९८२२४०४७०२,श्रीमती.मृदुला-९९६७७५३८६७.
खारघर (इंग्रजी) - प्लॉट २७, सेक्टर ५, सिडको पाण्याच्या टाकीजवळ रवि, 13 नोव्हें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२२) २७७४१३४४,९९६९९३८८५१
चाकण- त्रिमूर्ती सेवा मंदिर, रक्षेवाडी रोड गुरु, 1 डिसें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२१३५) २७८८०१,श्री.संधानसर-८८०५२६२६९०
ठाणे- सरस्वती क्रीडा संकुल, मल्हार थिएटर समोर, नौपाडा रवि, 4 डिसें 2016 शिल्लक श्री.पराडकर-९७६९८५५५२६,श्री.चक्के-९८६९४६८६५१
नाशिक- रोटरी क्लब सभागृह, गंजमाळ रवि, 11 डिसें 2016 शिल्लक श्रीमती. देशमुख-९४०३११७४१२,श्री.वैद्य-९४२३९२४२१५
पुणे- बाल शिक्षण संस्था, मयूर कॉलनी, कोथरूड रवि, 25 डिसें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२०) २४४७७९७९,९६६५७६७१८२
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (हिंदी)
Ahmedabad (Hindi)- Ahmedabad Management Association, IIM Road रवि, 9 ऑक्टो 2016 शिल्लक Mr.Mrs.Manjusha Shakunt Apte- 9426329612, 9099929612
रोगमुक्ती कार्यशाळा
मुलुंड (पूर्व ) : राजे संभाजी हॉल, संभाजी उद्यानजवळ, अरुणोदय नगर, वीर सावरकर मार्ग रवि, 9 ऑक्टो 2016 शिल्लक संपर्क-श्री वानखेडे (०२२)२१६४१७२८ , श्री. दातार ९९६९५५८३९३
विरार : गुरुकृपा हॉल, रिलायन्स फ्रेश च्या बाजूला, मानवेल पाडा रोड. रवि, 6 नोव्हें 2016 शिल्लक श्री. मसुरकर : ८६००४३७८३४/९१४५४५३४३५, श्री. सतीश शिर्के : ९८९२८३८४५९
सुप्रजनन कार्यशाळा
लोणावळा- मनशक्ती प्रयोगकेंद्र, जुना मुंबई पुणे रोड रवि, 16 ऑक्टो 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा- मनशक्ती प्रयोगकेंद्र, जुना मुंबई पुणे रोड रवि, 20 नोव्हें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
Stress Management & Meditation Workshop (English)
खारघर रवि, 23 ऑक्टो 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२२) २७७४१३४४,९९६९९३८८५१
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (हॉटेल सयाजी, वाकड)
हॉटेल सयाजी वाकड (दोन व्यक्तींसाठी) शनि, 12 नोव्हें 2016 शिल्लक श्री.केळकर-९८२२४०४७०२,श्रीमती.मृदुला-९९६७७५३८६७.
हॉटेल सयाजी वाकड (एका व्यक्तीसाठी) शनि, 12 नोव्हें 2016 शिल्लक श्री.केळकर-९८२२४०४७०२,श्रीमती.मृदुला-९९६७७५३८६७.
वास्तुशामन पूजा
लोणावळा मंगळ, 18 ऑक्टो 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा शनि, 10 डिसें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा मंगळ, 13 डिसें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
सत्यपूजा
लोणावळा बुध, 19 ऑक्टो 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
खारघर रवि, 4 डिसें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२२) २७७४१३४४,९९६९९३८८५१
लोणावळा बुध, 14 डिसें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
त्रैमासिक मेळावा
लोणावळा रवि, 27 नोव्हें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०

मनशक्ती विषयी

मनशक्ती प्रयोगकेंद्र महाराष्ट्रात पश्चिम घाटात सह्याद्री माथ्यावर मुंबई-पुणे हमरस्त्याला लागून लोणावळा शहराच्या निसर्गरम्य परिसरात ‘न्यू वे’चे मनशक्ती प्रयोग केंद्र कार्यरत आहे. गेली चाळीस वर्षे मनशांतीकरीता हजारोंच्या संख्येने लोक येथे येत आहेत. ताणमुक्त व अर्थपूर्ण जीवनासाठी, गर्भसंस्कारापासून मृत्यृ-पश्चात जीवनापर्यंतचे तीस प्रकारचे अभ्यास वर्ग आणि किमान साठ इलेक्ट्रॉनिक यंत्रे व कम्प्युटर आधारित चाचण्या (टेस्टस्) येथे चालू असतात.
आणखी महितीसाठी क्लिक करा »


सुट्टी नाही

ताज्या बातम्या

Garbha Sanskar Workshop Thane-1
Garbha Sanskar Workshop Thane-2
गुरु, 25 ऑगस्ट 2016
ठाण्यातील बेडेकर महाविद्यालयाच्या पाणिनी सभागृहात रविवारी एकदिवसीय मनशक्तीच्यावतीने गर्भसंस्कार कार्यशाळेचे आयोजन काले होते. या वेळी तीन सत्रात व्याख्यान झाले. या वेळी मनशक्तीचे गजानन केळकर आणि प्रज्ञा केळकर यांनी उपस्थित ७३ जोडप्यांना मार्गदर्शन केले. त्या वेळी त्यांनी सांगितले की जन्मपूर्व संस्कार या संकल्पनेमध्ये विलक्षण ताकद आहे.
4_Science of  Success
3_Science of  Success
2_Science of  Success
1_Science of  Success
सोम, 15 ऑगस्ट 2016
मनशक्ती प्रयोगकेंद्र, लोणावळा तर्फे आयोजित यश- विज्ञान नुकताच शननवार दि. १३ ऑगस्ट आणि रविवार दि. १४ ऑगस्ट रो रोजी, यमुनानगर निगडी येथील अमृतानंदमयी मठाच्या सभागृहात संपन्नाला. ह्यामध्ये नागरिकांसाठी वेगवेगळ्या विषयांवर विनामूल्य मार्गदर्शन करण्यात आले. सुमारे ३७०० लोकांनी त्याचा लाभ घेतला. ह्या दोन्ही दिवसांच्या कार्यक्रमाच्या औपचारिक उद्घाटनाला श्री. इनामिार सर, श्री. पगाररया साहेब, श्री. गायकवाड साहेब तसेच अमृता विद्यालयाच्या मुख्याध्यापीका असे शहरातील प्रतिष्ठित मान्यवर आले होते.
सुप्रजनन-( हिंदी)
सोम, 1 ऑगस्ट 2016
कुटुंब, समाज, देश और मानवता उन्नत करनेके लिये सुप्रजनन की आवश्यकता हैI सुप्रजनन के लिए पूर्व तैयारी जरुरी हैI लेकिन ये तैयारी कब से और किस तरहसे करनी है? मुसीबते और तनाव का सामना कैसे कर सकते हैI मानवता के लिए आदर्शवाद सुजान नागरिक होने के लिए जानकारी और सुझाव देनेवाली वैशिष्ठपूर्ण पुस्तिका है सुप्रजनन I

यंत्रचाचण्या आणि
सायको-फीडबॅक उपचारपध्दती

(पूर्व नावनोंदणीनेच)
नावनोंदणीसाठी कृपया येथे संपर्क साधा.
+९१-२११४-२३४३२०; २३४३२१
सोम. ते शुक्र. स. ९ ते दु. १२

View CatelogueView