मोठ्या वैभवाची स्वप्ने पाहू नका, पण मोठ्या शहाणपणाची स्वप्ने पहा; (ती) कधीही अयशस्वी होणार नाहीत! ज्ञानाचे कधी अपचन होत नाही. - स्वामी विज्ञानानंद

अनाउन्समेंटः

१. मनशक्तीची "शिक्षण परिषद २०१७" साठी येथे नावनोंद करा. २. १ दिवसीय मराठी गर्भसंस्कार कार्यशाळा; ३ दिवसीय गर्भसामर्थ्य वर्ग; १ दिवसीय सुप्रजनन कार्यशाळा; मनशक्ती मासिक पाठ; पुस्तके; संच; सीडी; प्रयोगात्मक साहित्यआयुर्वेदिक उत्पादने

येत्या ३ महिन्यातील उपक्रम

रोगमुक्ती विज्ञान
लोणावळा गुरु, 29 जून 2017 - रवि, 2 जुलै 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा गुरु, 7 सप्टें 2017 - रवि, 10 सप्टें 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
Redemption from Jealousy Hazards (English)
लोणावळा शनि, 8 जुलै 2017 - रवि, 9 जुलै 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
जन्म-मृत्यु विज्ञान
लोणावळा शुक्र, 14 जुलै 2017 - रवि, 16 जुलै 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा शनि, 16 सप्टें 2017 - सोम, 18 सप्टें 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
गर्भसामर्थ्य
लोणावळा गुरु, 27 जुलै 2017 - शनि, 29 जुलै 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा शुक्र, 18 ऑगस्ट 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
परीक्षा धैर्यवर्ग
लोणावळा रवि, 30 जुलै 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा रवि, 3 सप्टें 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
योगशक्तीध्यान (मराठी वर्ग)
लोणावळा शुक्र, 4 ऑगस्ट 2017 - रवि, 6 ऑगस्ट 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
Redemption from Disease (English Course)
लोणावळा शनि, 12 ऑगस्ट 2017 - रवि, 13 ऑगस्ट 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
Power of Yog and Meditation (English course)
लोणावळा शनि, 9 सप्टें 2017 - रवि, 10 सप्टें 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
मेंदूक्रांती (प्रगत)
लोणावळा शुक्र, 22 सप्टें 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
मेंदूक्रांती कार्यशाळा
बोरिवली रवि, 2 जुलै 2017 शिल्लक श्री. वि. ग. देसाई ९९६९०३६८९० Edit श्री. बाळकृष्ण सनये ९८६९२६४२९९
जळगाव शनि, 8 जुलै 2017 शिल्लक श्री. खांदे- ८९८३१८८३२६, श्रीमती बोरोले-९४०५७३४१७२
भुसावळ रवि, 9 जुलै 2017 शिल्लक श्री. बोरसे-९४२२७६२४४८ , श्रीमती निकम - ९४०३९८८५४५
पुणे शनि, 29 जुलै 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२०) २४४७७९७९,(०२०) २४४३०१९२
बदलापूर रवि, 6 ऑगस्ट 2017 शिल्लक श्रीम. पांगरेकर - ९२२०२६४५४३, श्रीम.९६६५२३००६२
अकलूज शनि, 12 ऑगस्ट 2017 शिल्लक श्री. खडके-८९८३०४२४५४ अँड कारंडे-९४२३०१२९२१
ठाणे शनि, 9 सप्टें 2017 शिल्लक श्री. पराडकर- ९९२०४१५९८० श्री. प्रदीप चक्के- ९८६९४६८६५१
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (मराठी)
कल्याण रवि, 2 जुलै 2017 शिल्लक श्री.अहिरराव- ९८२०३०७७४३, श्री. बसरकोट ९९६०९९९४३२
नागपूर- ओमेगा हॉस्पिटल, ५३, एल.आय.सी कॉलनी, खामला रोड रवि, 2 जुलै 2017 शिल्लक श्रीम. भिडे- ९५०३०१२५६७, श्रीम. नंदुरबारकर- ९३७०९९२४०८
English Garbha Sanskar Workshop - Hotel Sayaji, Wakad (1 Person) शनि, 8 जुलै 2017 शिल्लक Mr. Kelkar- 9822404702, Mrudula- 02114 - 234379, 234380
English Garbha Sanskar Workshop - Hotel Sayaji, Wakad (2 Persons) शनि, 8 जुलै 2017 शिल्लक Mr Kelkar- 9822404702, Mrudula- (02114) 234379, 234380
पिंपरी रवि, 23 जुलै 2017 शिल्लक श्री. पाटील - ९८२२०२८५४३, श्री चंदने- ९०२८०९७८०८
पंढरपूर रवि, 30 जुलै 2017 शिल्लक सौ. खपाले-९७६३७६१०५०,श्री. जाधव- ९४२२०६८९१०
ठाणे रवि, 6 ऑगस्ट 2017 शिल्लक श्री. पराडकर- ९९२०४१५९८०, श्री. चक्के- ९८६९४६८६५१
पुणे रवि, 13 ऑगस्ट 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२०) २४४७७९७९,(०२०) २४४३०१९२
जळगाव गुरु, 17 ऑगस्ट 2017 शिल्लक श्री. खांदे-८९८३१८८३२६,श्रीमती बोरोले-९४०५७३४१७२
खारघर-मनशक्ती केंद्र, सेक्टर ५, प्लॉट नं. २७, सिडको पाण्याच्या टाकीजवळ रवि, 3 सप्टें 2017 शिल्लक ऑफिस - ९९६९९३८८५१ , श्री. पुळेकर ८८७९४५०१६१
बोरिवली रवि, 10 सप्टें 2017 शिल्लक श्री.देसाई-९९६९०३६८९०, श्री. सनये ९८६९२६४२९९
चाकण त्रिमुर्ती सेवा मंदिर राक्षेवाडी शिल्लक गुरु, 14 सप्टें 2017 शिल्लक श्री. संधान सर- ८८०५२६२६९०, श्री. उटे - ९९२२१८९३१८
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (हॉटेल सयाजी, वाकड)
English Garbha Sanskar Workshop - Hotel Sayaji, Wakad (1 Person) शनि, 8 जुलै 2017 शिल्लक Mr. Kelkar- 9822404702, Mrudula- 02114 - 234379, 234380
English Garbha Sanskar Workshop - Hotel Sayaji, Wakad (2 Persons) शनि, 8 जुलै 2017 शिल्लक Mr. Kelkar- 9822404702, Mrudula- 02114 - 234379, 234380
हॉटेल सयाजी, वाकड (१ व्यक्ती) रवि, 24 सप्टें 2017 शिल्लक श्री. केळकर- ९८२२४०४७०२, मृदुला- ८७९६७४८४५९
हॉटेल सयाजी, वाकड (२ व्यक्ती) रवि, 24 सप्टें 2017 शिल्लक श्री. केळकर- ९८२२४०४७०२, मृदुला- ८७९६७४८४५९
ताण व्यवस्थापन कार्यशाळा (चाचणीसह)
लोणावळा रवि, 9 जुलै 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (टीपटॉप प्लाझा, ठाणे)
ठाणे- टीप टॉप प्लाझा ( १ व्यक्ती ) रवि, 9 जुलै 2017 शिल्लक श्री. पराडकर ९९२०४१५९८०, श्री. चक्के- ९८६९४६८६५१
टीप टॉप प्लाझा ठाणे ( २ व्यक्ती ) रवि, 9 जुलै 2017 शिल्लक श्री. पराडकर ९९२०४१५९८०, श्री. चक्के- ९८६९४६८६५१
व्यक्तिमत्व विकास कार्यशाळा
नाशिक रवि, 30 जुलै 2017 शिल्लक श्रीमती देशमुख - ९४०३११७४१२, श्री. वैद्य -९४२३९२४२१५
अकलूज रवि, 13 ऑगस्ट 2017 शिल्लक श्री. खडके-८९८३०४२४५४ ,अँड कारंडे-९४२३०१२९२१
जळगाव शनि, 9 सप्टें 2017 शिल्लक श्री. खांदे-८९८३१८८३२६,श्रीमती बोरोले-९४०५७३४१७२
चाळीसगाव रवि, 10 सप्टें 2017 शिल्लक श्री. पटवे- ९०९६५८६७०१ , श्री. देशपांडे -९४०३३८४९१४
रोगमुक्ती कार्यशाळा
पुणे रवि, 30 जुलै 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२०) २४४७७९७९,(०२०) २४४३०१९२
पिंपरी रवि, 6 ऑगस्ट 2017 शिल्लक श्री. पाटील - ९८२२०२८५४३, श्री . चंदने- ९०२८०९७८०८
चाळीसगाव रवि, 13 ऑगस्ट 2017 शिल्लक श्री. पटवे- ९०९६५८६७०१ , श्री. देशपांडे -९४०३३८४९१४
पंढरपूर शनि, 23 सप्टें 2017 शिल्लक सौ. खपाले-९७६३७६१०५०,श्री. जाधव- ९४२२०६८९१० Edit
बार्शी रवि, 24 सप्टें 2017 शिल्लक श्री. तिकटे- ९६०४१७०९०२ , श्री. तवले-९४२२०६७७७५
ताणमुक्ती व ध्यान कार्यशाळा
जोगेश्वरी रवि, 6 ऑगस्ट 2017 शिल्लक श्रीमती.लवंदे -९९६७५००७४८,श्रीमती.वढावकर-९८७०५४८७४६
नाशिक शनि, 12 ऑगस्ट 2017 शिल्लक श्रीमती देशमुख - ९४०३११७४१२, श्री. वैद्य - ९४२३९२४२१५
खारघर-मनशक्ती केंद्र, सेक्टर ५, प्लॉट नं. २७, सिडको पाण्याच्या टाकीजवळ रवि, 13 ऑगस्ट 2017 शिल्लक ऑफिस - ९९६९९३८८५१ , श्री. पुळेकर ८८७९४५०१६१
लोणावळा गुरु, 17 ऑगस्ट 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
ठाणे रवि, 10 सप्टें 2017 शिल्लक श्री. पराडकर ९७६९८५५५२६, श्री. चक्के - ९८६९४६८६५१
सुप्रजनन कार्यशाळा
लोणावळा रवि, 20 ऑगस्ट 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (इंग्रजी)
लोणावळा रवि, 17 सप्टें 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
सत्यपूजा
लोणावळा बुध, 28 जून 2017 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८६
लोणावळा बुध, 12 जुलै 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा रवि, 6 ऑगस्ट 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा सोम, 7 ऑगस्ट 2017 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा बुध, 9 ऑगस्ट 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
श्राद्धपूजा
लोणावळा शुक्र, 30 जून 2017 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८७
वास्तुशामन पूजा
लोणावळा रवि, 9 जुलै 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा मंगळ, 11 जुलै 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा मंगळ, 8 ऑगस्ट 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
महालय श्राद्धपूजा
लोणावळा मंगळ, 19 सप्टें 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
त्रैमासिक मेळावा
लोणावळा रवि, 27 ऑगस्ट 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०

मनशक्ती विषयी

मनशक्ती प्रयोगकेंद्र महाराष्ट्रात पश्चिम घाटात सह्याद्री माथ्यावर मुंबई-पुणे हमरस्त्याला लागून लोणावळा शहराच्या निसर्गरम्य परिसरात ‘न्यू वे’चे मनशक्ती प्रयोग केंद्र कार्यरत आहे. गेली चाळीस वर्षे मनशांतीकरीता हजारोंच्या संख्येने लोक येथे येत आहेत. ताणमुक्त व अर्थपूर्ण जीवनासाठी, गर्भसंस्कारापासून मृत्यृ-पश्चात जीवनापर्यंतचे तीस प्रकारचे अभ्यास वर्ग आणि किमान साठ इलेक्ट्रॉनिक यंत्रे व कम्प्युटर आधारित चाचण्या (टेस्टस्) येथे चालू असतात.
आणखी महितीसाठी क्लिक करा »


सुट्टी नाही

ताज्या बातम्या

Gramin Shibir- 1
Gramin Shibir- 2
बुध, 15 मार्च 2017
एप्रिल, मे हा मुलांचा आणि मनोरंजनाचा करमणुकीचा कालावधी. कधी पालकांसह, तर कधी मित्रांसह विविध सहली, सांस्कृतिक स्थळं, निसर्ग मनसोक्त पाहाण्याचा. हा कालावधी उन्हाळा असूनही हवाहवासा आणि आल्हाददायक वाटतो. १९७० साली स्वामीजींनी युवकांसाठी लोणावळा येथे ‘नेतृत्व विकास शिबिर’ घेतले होते. त्यावेळीही युवकांचा सहभाग स्वयंप्रेरक होता. तेव्हापासून अभ्यास वर्ग शिबिरे आयोजित होऊ लागली. त्याचा लाभ हजारो मुलांना होत आहे.
Sanskar Vidnyan Bhumipujan -4
Sanskar Vidnyan Bhumipujan -3
Sanskar Vidnyan Bhumipujan -2
Sanskar Vidnyan Bhumipujan -1
शनि, 25 फेब्रु 2017
चारित्र्यसंपन्न आणि गुणवान पिढीच्या निर्मितीचे ’मनशक्तीचे’ प्रयत्न विविधांगी आहेत. या प्रयत्नांना अधिक स्थायी आणि बहुआयामी स्वरूप देण्यासाठी मनशक्तीतर्फे ‘‘संस्कार विज्ञान संकुल’’ हा भव्य प्रकल्प उभारण्याचे ठरविले आहे. याची उभारणी मनशक्तीच्या लोणावळा येथील मनशांती आश्रमाजवळील ४३ गुंठे जागेमध्ये केली जाईल.
Personality workshop - Pimpri - Inauguration - 2
Personality workshop - Pimpri - Participants - 1
शुक्र, 10 फेब्रु 2017
"व्यक्तिमत्व आहे याची जाणीव बाळगणे हा व्यक्तिमत्व विकासाचा पहिला टप्पा आहे. मन हे ऊर्जेचे एक रूप आहे; ते जागा व्यापत नाही आणि म्हणूनच ते आपल्याला दिसत नाही. शरीर जड असून, मन अजड आहे. मन हे शक्तीरुप आहे, तर शरीर हे माध्यम आहे." असे उद्गार मनशक्ती केंद्राचे जीवनदानी साधक मयूर चंदने यांनी काढले. याप्रसंगी डॉ. संजीवकुमार पाटील, मनशक्ती केंद्राचे जीवनदानी साधक सूरज कारंडे, महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. नितीन घोरपडे आदी उपस्थित होते.

यंत्रचाचण्या आणि
सायको-फीडबॅक उपचारपध्दती

(पूर्व नावनोंदणीनेच)
नावनोंदणीसाठी कृपया येथे संपर्क साधा.
+९१-२११४-२३४३२०; २३४३२१
सोम. ते शुक्र. स. ९ ते दु. १२

View CatelogueView