नि:स्वार्थ असं औषध आहे, की त्यामुळे कुठलीही चूक दुरूस्त होऊ शकते.- स्वामी विज्ञानानंद

अनाउन्समेंटः

दिवाळीच्या सुटीत, लोणावळ्याच्या निसर्गरम्य परिसरात, मुले आणि पालकांसाठी प्रचंड लोकप्रिय संस्कार शिबिरे

येत्या ३ महिन्यातील उपक्रम

मत्सरघातमुक्ती (इंग्रजी वर्ग)
लोणावळा रवि, 31 ऑगस्ट 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
परीक्षा धैर्यवर्ग
लोणावळा रवि, 7 सप्टें 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा गुरु, 2 ऑक्टो 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा रवि, 9 नोव्हें 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
रोगमुक्ती विज्ञान
लोणावळा गुरु, 11 सप्टें 2014 - रवि, 14 सप्टें 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
चौवार्षिक (वर्ष २रे)
लोणावळा मंगळ, 16 सप्टें 2014 - बुध, 15 ऑक्टो 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
वंशज कल्याण (वर्ष २रे)
लोणावळा शुक्र, 19 सप्टें 2014 - रवि, 28 सप्टें 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
जन्म-मृत्यु विज्ञान
लोणावळा शनि, 20 सप्टें 2014 - सोम, 22 सप्टें 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
मेंदूक्रांती (प्रगत)
लोणावळा शनि, 27 सप्टें 2014 - रवि, 28 सप्टें 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
ज्येष्ठ नागरिक
लोणावळा मंगळ, 30 सप्टें 2014 - बुध, 1 ऑक्टो 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
मेंदूक्रांती
लोणावळा शनि, 4 ऑक्टो 2014 - सोम, 6 ऑक्टो 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
गर्भसामर्थ्य
लोणावळा गुरु, 9 ऑक्टो 2014 - शनि, 11 ऑक्टो 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा मंगळ, 25 नोव्हें 2014 - गुरु, 27 नोव्हें 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
बुद्धिवर्धन - बालसमस्या
लोणावळा रवि, 19 ऑक्टो 2014 - मंगळ, 21 ऑक्टो 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
बुद्धिवर्धन - बालसमस्या (प्रगत)
लोणावळा रवि, 26 ऑक्टो 2014 - मंगळ, 28 ऑक्टो 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
बुद्धीवर्धन - बालसमस्या (अति प्रगत)
लोणावळा गुरु, 30 ऑक्टो 2014 - शुक्र, 31 ऑक्टो 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
यौवनाच्या क्रांतीदिशा - कुटुंबसुखवर्धन
लोणावळा शनि, 1 नोव्हें 2014 - सोम, 3 नोव्हें 2014 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
यौवनाच्या क्रांतीदिशा - कुटुंबसुखवर्धन (प्रगत)
लोणावळा बुध, 5 नोव्हें 2014 - गुरु, 6 नोव्हें 2014 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
मत्सरघातमुक्ती
लोणावळा शनि, 8 नोव्हें 2014 - सोम, 10 नोव्हें 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
गर्भसंस्कार कार्यशाळा
पुणे रवि, 31 ऑगस्ट 2014 शिल्लक ऑफिस(०२०)२४४७७९७९,२४४३०१९२
खारघर रवि, 7 सप्टें 2014 शिल्लक ऑफिस(०२२)२७७४१३४४,श्री.साळुंखे -९८६९२६६०८८
चाकण गुरु, 11 सप्टें 2014 शिल्लक ऑफिस(०२१३५)२७८८०१,संधान सर-८८०५२६२६९०
बोरिवली रवि, 14 सप्टें 2014 शिल्लक श्री.पोवळे-९९३०८५७९०१,श्री.सनये-९८६९२६४२९९
लोणावळा रवि, 21 सप्टें 2014 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
ठाणे रवि, 28 सप्टें 2014 शिल्लक श्री.पराडकर-९७६९८५५५२६,श्री.चक्के-९८६९४६८६५१
रत्नागिरी रवि, 5 ऑक्टो 2014 शिल्लक सौ.रानडे-९४२०९१००३०, श्री.नाईक-९४२२४३०८२३
कोल्हापूर सोम, 6 ऑक्टो 2014 शिल्लक श्री.पाटील-९५२७००१२१०,श्री.कुलकर्णी-९८८१५४०७८०
पुणे रवि, 12 ऑक्टो 2014 शिल्लक ऑफिस(०२०)२४४७७९७९,२४४३०१९२
पिंपरी गुरु, 16 ऑक्टो 2014 शिल्लक श्री.कडेकर-७५८८३३०८५३, डॉ.पाटील-९८२२०३११३९
खारघर (इंग्रजी) रवि, 19 ऑक्टो 2014 शिल्लक ऑफिस-(०२२)२७७४१३४४,२७८७५६८३
जोगेश्वरी रवि, 2 नोव्हें 2014 शिल्लक सौ.लवंदे-९९६७५००७४८,सौ.वढावकर-९८७०५४८७४६
खारघर मंगळ, 4 नोव्हें 2014 शिल्लक ऑफिस-(०२२)२७७४१३४४,२७८७५६८३
नाशिक गुरु, 6 नोव्हें 2014 शिल्लक श्री.वैद्य-९४२३९२४२१५,सौ.कुलकर्णी-९८५०९५०६२७
लोणावळा रवि, 16 नोव्हें 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
ताणमुक्ती व ध्यान कार्यशाळा
पंढरपूर रवि, 7 सप्टें 2014 शिल्लक श्री.जाधव-९४२२०६८९१०,श्री.सुर्वे-८८८८४५१४७०
लोणावळा बुध, 17 सप्टें 2014 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
जोगेश्वरी रवि, 28 सप्टें 2014 शिल्लक सौ.लवंदे-९९६७५००७४८,सौ.वढावकर-९८७०५४८७४६
मेंदूक्रांती कार्यशाळा
जळगाव शनि, 13 सप्टें 2014 शिल्लक श्री.पटवे-९८५०६९५९४०,श्री.बावीस्कर-९४२२७७७७०५
चाळीसगाव रवि, 14 सप्टें 2014 शिल्लक श्री.पटवे-९०९६५८६७०१,डॉ.देशपांडे-९५४५२०५८१५
पुणे गुरु, 2 ऑक्टो 2014 शिल्लक ऑफिस(०२०)२४४७७९७९,२४४३०१९२
डोंबिवली शनि, 11 ऑक्टो 2014 शिल्लक श्री.महाजन-९८३३१२०१०९,श्रीमती साखरकर-८९७६१५७२५४
कल्याण रवि, 9 नोव्हें 2014 शिल्लक श्री.अहिरराव-९८२०३०७७४३,श्री.भावे-९८९२१७७०९६
व्यक्तिमत्व विकास कार्यशाळा
पुणे रवि, 14 सप्टें 2014 शिल्लक ऑफिस(०२०)२४४७७९७९,२४४३०१९२
सातारा गुरु, 2 ऑक्टो 2014 शिल्लक श्री.चक्के-९८८११०४९१०,श्री.पाठकजी-८८८८८०१४४
मुलुंड रवि, 12 ऑक्टो 2014 शिल्लक श्री.दातार-९९६९५५८३९३, सौ.वानखेडे-९९६९०८३६३५
सुप्रजनन कार्यशाळा
लोणावळा गुरु, 2 ऑक्टो 2014 शिल्लक ऑफिस(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
रत्नागिरी शनि, 4 ऑक्टो 2014 शिल्लक सौ.रानडे-९४२०९१००३०, श्री.नाईक-९४२२४३०८२३,
दादर रवि, 9 नोव्हें 2014 शिल्लक श्री.पुरोहित-९८१९१३३०१७,सौ.कोलगे-९९६९५०४६८०
ताण व्यवस्थापन कार्यशाळा (कॉर्पोरेटस्‌साठी)
खारघर बुध, 15 ऑक्टो 2014 शिल्लक ऑफिस(०२२)२७७४१३४४,श्री.साळुंखे-९८६९२६६०८८
श्राद्धपूजा
लोणावळा रवि, 14 सप्टें 2014 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा मंगळ, 23 सप्टें 2014 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
वास्तुशामन पूजा
लोणावळा रवि, 12 ऑक्टो 2014 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा मंगळ, 14 ऑक्टो 2014 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
सत्यपूजा
लोणावळा बुध, 15 ऑक्टो 2014 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०

No Content Available

मनशक्ती विषयी

मनशक्ती प्रयोगकेंद्र महाराष्ट्रात पश्चिम घाटात सह्याद्री माथ्यावर मुंबई-पुणे हमरस्त्याला लागून लोणावळा शहराच्या निसर्गरम्य परिसरात ‘न्यू वे’चे मनशक्ती प्रयोग केंद्र कार्यरत आहे. गेली चाळीस वर्षे मनशांतीकरीता हजारोंच्या संख्येने लोक येथे येत आहेत. ताणमुक्त व अर्थपूर्ण जीवनासाठी, गर्भसंस्कारापासून मृत्यृ-पश्चात जीवनापर्यंतचे तीस प्रकारचे अभ्यास वर्ग आणि किमान साठ इलेक्ट्रॉनिक यंत्रे व कम्प्युटर आधारित चाचण्या (टेस्टस्) येथे चालू असतात.
आणखी महितीसाठी क्लिक करा »


सुट्टी नाही

ताज्या बातम्या

Pandharpur Expo - Visitors in Tilak Samarak Hall
मंगळ, 22 जुलै 2014
आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने, पंढरपूर तीर्थक्षेत्र भक्ती रसात न्हाऊन निघालेले असतना, मनशक्तीने पंढरपूरात ज्ञानसत्र आयोजित केले होते. टिळक स्मारक मंदिर, स्टेशन रोड, पंढरपूर येथे ८ ते ११ जुलै २०१४ या कालावधीत ज्ञान - विज्ञान - शिक्षण संंस्कार आधारारित प्रदर्शन आयोजित केले होते. या प्रदर्शनाला १३,३६० जणांनी भेट दिली. स्वामीजींनी दाखवलेल्या ज्ञान, कर्म, भक्ती या मार्गाने वाटचाल करणाार्‍या ग्रामीण व शहरी भागातील व्यक्तींचे संसार सुखी व्हावेत, त्यांच्या समस्या व अडचणी दूर व्हाव्यात, हे उद्देश ठेवून सदर प्रदर्शन आयोजित केले होते.
Health Camp - 1 - Participants doing Yoga
Health Camp - 2 - Participants during Lecture
मंगळ, 15 जुलै 2014
आपल्या आजारांसाठी आपण औषधोपचार घेत असतोच. पण ते पुरेसे नाहीत, हे स्वामी विज्ञानानंद यांनी विज्ञानाचा माध्यमातून मांडले आहे. आजाराची निर्मिती कशी होते आणि तो बरा होण्यासाठी मनाच्या आणि शरारीच्या पातळीवर कोणते स्वावलंबी उपाय करावेत, याचे प्रशिक्षण, आणि प्रत्यक्ष उपायांचा अनुभव देणारे हे शिबिर आहे. निसर्गरम्य मनशांती आश्रमाच्या परिसरात होणार्‍या या शिबिरात तरूणांंनीही अवश्य सहभाग घ्यावा.
Chakan - 1 - Free Distribution Program - Introduction
Chakan - 4 - Mr. Sawant (senior life-devotee) distributing the educational material
Chakan - 2 - Students gathered for program
Chakan - 3 - Light Moments in Playground
शनि, 5 जुलै 2014
दि. १ जुलै २०१४ रोजी, मनशक्तीच्या ग्राम सेवा समितीतर्फे, चाकण परिसरातील जिल्हा परिषदेच्या अठरा शाळांमधील १५८ गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांना, सुमारे रुपये ४०,०००/- इतक्या मूल्याचे शिक्षण-साहित्य आणि शालेय गणवेश यांचे विनामूल्य वाटप करण्यात आले. सदर साहित्य वितरणाचा कार्यक्रम, मनशक्तीच्या चाकण केंद्रात आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी विद्यार्थ्यांसोबत संबंधित शाळांचे वीस शिक्षक आणि चाकण परिसरातील काही आदरणीय नागरिकही उपस्थित होते. तसेच चाकण केंद्रातील अनेक ज्येष्ठ व युवा साधक आणि लोणावळ्याच्या मुख्य केंद्रातून आलेले ज्येष्ठ जीवनदानी साधकही, याप्रसंगी उपस्थित होते.

यंत्रचाचण्या आणि
सायको-फीडबॅक उपचारपध्दती

(पूर्व नावनोंदणीनेच)
नावनोंदणीसाठी कृपया येथे संपर्क साधा.
+९१-२११४-२३४३२०; २३४३२१
सोम. ते शुक्र. स. ९ ते दु. १२

View CatelogueView