आपल्याला तत्काळ सुख हवे असते, वरवरचे सुख हवे असते. यापेक्षा मोठे सुख थोडे थांबण्यात आणि वर्तमानकाळातल्या संयमातच आहे. या संयमाचे पथ्य म्हणजे ‘परोपकार’! - स्वामी विज्ञानानंद

अनाउन्समेंटः

येत्या ३ महिन्यातील उपक्रम

परीक्षा धैर्यवर्ग
लोणावळा रवि, 30 ऑगस्ट 2015 शिल्लक ऑफिस(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
लोणावळा रवि, 13 सप्टें 2015 शिल्लक ऑफिस(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
लोणावळा रवि, 25 ऑक्टो 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
रोगमुक्ती विज्ञान
लोणावळा गुरु, 3 सप्टें 2015 - रवि, 6 सप्टें 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
Power of Yog and Meditation (English course)
लोणावळा शनि, 5 सप्टें 2015 - रवि, 6 सप्टें 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९/८०
स्ट्रॉबोस्कोप रेझोनान्स चाचणी
लोणावळा रवि, 6 सप्टें 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
लोणावळा रवि, 1 नोव्हें 2015 शिल्लक ऑफिस-(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
शुभभविष्यज्ञान
लोणावळा शुक्र, 11 सप्टें 2015 - रवि, 13 सप्टें 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
मेंदूक्रांती (प्रगत)
लोणावळा शनि, 26 सप्टें 2015 - रवि, 27 सप्टें 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
मेंदूक्रांती
लोणावळा शनि, 3 ऑक्टो 2015 - सोम, 5 ऑक्टो 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
जन्म-मृत्यु विज्ञान
लोणावळा शुक्र, 9 ऑक्टो 2015 - रवि, 11 ऑक्टो 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
Tensions of Success and Envy (English)
लोणावळा रवि, 11 ऑक्टो 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
गर्भसामर्थ्य
लोणावळा शुक्र, 16 ऑक्टो 2015 - रवि, 18 ऑक्टो 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
लोणावळा मंगळ, 24 नोव्हें 2015 - गुरु, 26 नोव्हें 2015 शिल्लक ऑफिस(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
मत्सरघातमुक्ती
लोणावळा शुक्र, 23 ऑक्टो 2015 - रवि, 25 ऑक्टो 2015 शिल्लक ऑफिस-(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
यौवनाच्या क्रांतीदिशा - कुटुंबसुखवर्धन
लोणावळा शनि, 31 ऑक्टो 2015 - सोम, 2 नोव्हें 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
यौवनाच्या क्रांतीदिशा - कुटुंबसुखवर्धन (प्रगत)
लोणावळा बुध, 4 नोव्हें 2015 - गुरु, 5 नोव्हें 2015 शिल्लक ऑफिस-(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
बुद्धिवर्धन - बालसमस्या
लोणावळा शनि, 7 नोव्हें 2015 - सोम, 9 नोव्हें 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
बुद्धिवर्धन - बालसमस्या (प्रगत)
लोणावळा शनि, 14 नोव्हें 2015 - सोम, 16 नोव्हें 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
व्यक्तिमत्व विकास कार्यशाळा
मुलुंड रवि, 30 ऑगस्ट 2015 शिल्लक श्री. दातार- ९९६९५५८३९३, श्रीमती. वानखेडे- ९९६९०८३६३५
बदलापूर रवि, 6 सप्टें 2015 शिल्लक श्रीमती. महाजन- ९६६५२३००६२, श्रीमती. पांगरेकर - ९२२०२६४५४३
मेंदूक्रांती कार्यशाळा
पिंपरी रवि, 30 ऑगस्ट 2015 शिल्लक श्रीमती. कडेकर- ८३०८८३१६४५, डॉ.पाटील- ९०११०८३६५९
कोल्हापूर शनि, 5 सप्टें 2015 शिल्लक श्री. पाटील- ९५२७००१२१०, श्रीमती शिंदे - ९५०३१३७०८०
सातारा रवि, 6 सप्टें 2015 शिल्लक श्री. पाठकजी- ८८८८८०१४४३, श्रीमती. चक्के- ९४२२६०३५५३
चाळीसगाव शनि, 12 सप्टें 2015 शिल्लक श्रीमती पटवे- ९०९६५८६७०१, श्री. देशपांडे- ९४०३३८४९१४
जळगाव रवि, 13 सप्टें 2015 शिल्लक श्रीमती खांदे- ९४२२७८००४३, श्रीमती बावीस्कर- ९४२२७७७७०५
कळवा शुक्र, 2 ऑक्टो 2015 शिल्लक श्री. बापर्डेकर- ९८६९४४५४७२, श्रीमती. लाड- ९८६७७४९०९०
पुणे शनि, 10 ऑक्टो 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२०) २४४७७९७९, २४४३०१९२,
बोरिवली रवि, 11 ऑक्टो 2015 शिल्लक श्री. देसाई- ९९६९०३६८९०, श्री. सनये- ९८६९२६४२९९
जोगेश्वरी शनि, 24 ऑक्टो 2015 शिल्लक श्रीमती. लवंदे- ९९६७५००७४८, श्रीमती. वढावकर- ९८७०५४८७४६
कल्याण रवि, 25 ऑक्टो 2015 शिल्लक श्री. बसरकोट- ९९६०९९९४३२, डॉ. पवार- ९२२१४४६२०४
गर्भसंस्कार कार्यशाळा
पुणे रवि, 30 ऑगस्ट 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२०) २४४७७९७९, ऑफिस - ९६६५७६७१८२
चाकण गुरु, 3 सप्टें 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२१३५) २७८८०१, श्री. संधानसर- ८८०५२६२६९०
पिंपरी शनि, 12 सप्टें 2015 शिल्लक श्री. कडेकर- ८३०८८३१६४५, डॉ. पाटील- ९०११०८३६५९
ठाणे रवि, 4 ऑक्टो 2015 शिल्लक श्री. पराडकर - ९७६९८५५५२६, श्री. चक्के - ९८६९४६८६५१
पुणे रवि, 11 ऑक्टो 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२०)२४४७७९७९,२४४३०१९२,
नाशिक रवि, 25 ऑक्टो 2015 शिल्लक श्रीमती. देशमुख - ९४०३११७४१२, श्री. वैद्य- ९४२३९२४२१५
कल्याण रवि, 1 नोव्हें 2015 शिल्लक श्री. बसरकोट- ९९६०९९९४३२, डॉ. पवार- ९२२१४४६२०४
लोणावळा रवि, 15 नोव्हें 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (हिंदी)
अहमदाबाद रवि, 6 सप्टें 2015 शिल्लक श्रीम. आपटे - ०९४२६३२९६१२
Stress Management Workshop - with Test (at Hotel Sayaji, Wakad)
Hotel Sayaji, Wakad शनि, 12 सप्टें 2015 शिल्लक Suhas: 9096323948, Mr.Muzumdar: 9869172984
Hotel Sayaji, Wakad शनि, 10 ऑक्टो 2015 शिल्लक Suhas: 9096323948, Mr.Muzumdar: 9869172984
Hotel Sayaji, Wakad शनि, 14 नोव्हें 2015 शिल्लक Suhas: 9096323948, Mr.Muzumdar: 9869172984
ताण व्यवस्थापन कार्यशाळा (चाचणीसह)
लोणावळा (इंग्रजी) रवि, 13 सप्टें 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९/८०
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (इंग्रजी)
लोणावळा रवि, 20 सप्टें 2015 शिल्लक मनशक्ती केंद्र- (०२११४) २३४३७९/८०
सुप्रजनन कार्यशाळा
लोणावळा शुक्र, 2 ऑक्टो 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
ताणमुक्ती व ध्यान कार्यशाळा
खारघर शनि, 24 ऑक्टो 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२२)२७७४१३४४,२७८७५६८३
वास्तुशामन पूजा
लोणावळा रवि, 6 सप्टें 2015 भरल्या ऑफिस- ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा शनि, 24 ऑक्टो 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
महालय श्राद्धपूजा
लोणावळा शुक्र, 2 ऑक्टो 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा सोम, 12 ऑक्टो 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
ज्ञानप्रकाश यात्रा
पुणे, भंडारा, नागपूर, औरंगाबाद, सिंधुदुर्ग, आंबेगाव, जुन्नर, मुंबई-कुलाबा ते दादर सोम, 23 नोव्हें 2015 - शुक्र, 27 नोव्हें 2015 शिल्लक ऑफिस : (०२११४) २३४३२४, २३४३४७, ९६०४७२३३७१

मनशक्ती विषयी

मनशक्ती प्रयोगकेंद्र महाराष्ट्रात पश्चिम घाटात सह्याद्री माथ्यावर मुंबई-पुणे हमरस्त्याला लागून लोणावळा शहराच्या निसर्गरम्य परिसरात ‘न्यू वे’चे मनशक्ती प्रयोग केंद्र कार्यरत आहे. गेली चाळीस वर्षे मनशांतीकरीता हजारोंच्या संख्येने लोक येथे येत आहेत. ताणमुक्त व अर्थपूर्ण जीवनासाठी, गर्भसंस्कारापासून मृत्यृ-पश्चात जीवनापर्यंतचे तीस प्रकारचे अभ्यास वर्ग आणि किमान साठ इलेक्ट्रॉनिक यंत्रे व कम्प्युटर आधारित चाचण्या (टेस्टस्) येथे चालू असतात.
आणखी महितीसाठी क्लिक करा »


सुट्टी नाही

ताज्या बातम्या

1-Sanman Satkritya
2-Sanman Satkritya
3-Sanman Satkritya
मंगळ, 25 ऑगस्ट 2015
मनशक्ती केंद्रातर्फे ‘सन्मारन सत्कृनत्यागचा’ या आगळ्यावेगळ्या कार्यक्रमांतर्गत, अनाथ निराधांरासाठी व मुलांच्या सर्वांगिण विकासासाठी झटणा-या, महाराष्ट्रातील एकूण सहा संस्थाचा, प्रत्येकी पस्ती स हजार रुपये रोख व सन्मानपत्र देऊन गौरव करण्यात आला.
1012dyan02.jpg
सोम, 13 जुलै 2015
दि. १८ नोव्हेंबर २०१५ हा आदरणीय स्वामी विज्ञानानंद (संस्थापक, मनशक्ती) यांचा बाविसावा ‘कृतज्ञता स्मरण दिन’ आहे. दरवर्षी यानिमित्ताने ज्ञानप्रकाश यात्रा आयोजित केली जाते. या यात्रेमध्ये मनशक्तीचे विविध कार्यक्रम, विद्यार्थ्यांपासून ते ज्येष्ठांपर्यंत सर्वांसाठी विनामूल्य घेतले जातात. ह्यावर्षी ही यात्रा, दि. २३ ते २७ नाव्हेंबर या पाच दिवसांमध्ये पुढील ठिकाणी होणार आहे-
Neuro-Cognitive Test -2
Neuro-Cognitive Test -3
Neuro-Cognitive Test Report-1
बुध, 1 जुलै 2015
मनशक्तीच्या संशोधन विभागातर्ङ्गे, मुलांपासून ते प्रौढांपर्यंत सर्वांसाठी, नाविन्यपूर्ण - महत्वाच्या - आणि स्टँडर्डाइज्ड् ‘न्यूरो-कॉग्निटिव्ह चाचण्या’ नुकत्याच सुरु केलेल्या आहेत. मानवी मेंदूच्या क्षमता (न्यूरो) आणि जाणिवा यांचे मापन करणार्या चाचण्यांचा समूह, म्हणजे न्यूरोकॉग्नेटिव्ह टेस्ट्स. या चाचणी समूहामध्ये एकूण सात प्रकारच्या क्षमतांचे मापन होते. मानस शास्त्रावर आधारित असणार्या या चाचण्यांची माहिती पुढे दिली आहे.

यंत्रचाचण्या आणि
सायको-फीडबॅक उपचारपध्दती

(पूर्व नावनोंदणीनेच)
नावनोंदणीसाठी कृपया येथे संपर्क साधा.
+९१-२११४-२३४३२०; २३४३२१
सोम. ते शुक्र. स. ९ ते दु. १२

View CatelogueView