स्तुतीची फार पर्वा करायची नाही; निंदेचीही फार पर्वा करायची नाही - असं जगावं! ध्येय कधीही सोडू नये! - स्वामी विज्ञानानंद

अनाउन्समेंटः

१ दिवसीय मराठी गर्भसंस्कार कार्यशाळा; ३ दिवसीय गर्भसामर्थ्य वर्ग; १ दिवसीय सुप्रजनन कार्यशाळा; मनशक्ती मासिक पाठ; पुस्तके; संच; सीडी; प्रयोगात्मक साहित्यआयुर्वेदिक उत्पादने

येत्या ३ महिन्यातील उपक्रम

जन्म-मृत्यु विज्ञान
लोणावळा शुक्र, 1 जुलै 2016 - रवि, 3 जुलै 2016 शिल्लक ऑफिस-(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
लोणावळा मंगळ, 27 सप्टें 2016 - गुरु, 29 सप्टें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
स्ट्रॉबोस्कोप रेझोनान्स चाचणी
लोणावळा रवि, 3 जुलै 2016 शिल्लक ऑफिस-(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
लोणावळा रवि, 4 सप्टें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
रोगमुक्ती विज्ञान
लोणावळा गुरु, 7 जुलै 2016 - रवि, 10 जुलै 2016 शिल्लक ऑफिस-(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
लोणावळा गुरु, 1 सप्टें 2016 - रवि, 4 सप्टें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
मंत्र विज्ञान
लोणावळा शुक्र, 15 जुलै 2016 - रवि, 17 जुलै 2016 शिल्लक ऑफिस-(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
गर्भसामर्थ्य
लोणावळा गुरु, 28 जुलै 2016 - शनि, 30 जुलै 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा शुक्र, 19 ऑगस्ट 2016 - रवि, 21 ऑगस्ट 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
Redemption from Jealousy Hazards (English)
लोणावळा शनि, 30 जुलै 2016 - रवि, 31 जुलै 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
परीक्षा धैर्यवर्ग
लोणावळा रवि, 31 जुलै 2016 शिल्लक ऑफिस-(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
लोणावळा रवि, 11 सप्टें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
योगशक्तीध्यान (मराठी वर्ग)
लोणावळा शुक्र, 5 ऑगस्ट 2016 - रवि, 7 ऑगस्ट 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
देवदर्शनानुभव
लोणावळा शुक्र, 12 ऑगस्ट 2016 - रवि, 14 ऑगस्ट 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
Tensions of Success and Envy (English)
लोणावळा रवि, 14 ऑगस्ट 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
Power of Yog and Meditation (English course)
लोणावळा शनि, 3 सप्टें 2016 - रवि, 4 सप्टें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
शुभभविष्यज्ञान
लोणावळा शुक्र, 16 सप्टें 2016 - रवि, 18 सप्टें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
मेंदूक्रांती (प्रगत)
लोणावळा शनि, 24 सप्टें 2016 - रवि, 25 सप्टें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
रोगमुक्ती कार्यशाळा
भुसावळ- बी. व्ही. खाचणे हॉल, स्वामी समर्थ केंद्राजवळ, चक्रधर नगर शनि, 2 जुलै 2016 शिल्लक संपर्क- ९४२२७६२४४८, ९४०३९८८५४५
जळगाव- सरदार वल्लभभाई पटेल लेवा भवन, BSNL ऑफिसमागे रवि, 3 जुलै 2016 शिल्लक संपर्क- ९४२२७८००४३, ९४२३९७४६७५
सातारा- श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन सांस्कृतिक केंद्र, कुबेर विनायक मंदिरा जवळ ५१२ अ/२, अजिंक्य कॉलनी रोड, सदरबझार, पोवईनाका रवि, 7 ऑगस्ट 2016 शिल्लक ९८८११०४९१०, ९४२२६०३५५३
मेंदूक्रांती कार्यशाळा
बोरिवली- बहुउद्देशीय प्रबोधनकार ठाकरे नाट्यमंदिर, हॉल, सी विंग, २ रा मजला रवि, 3 जुलै 2016 शिल्लक श्री.देसाई-९९६९०३६८९०
कल्याण रवि, 7 ऑगस्ट 2016 शिल्लक श्री. अहिरराव- ९८२०३०७७४३, श्री. बसरकोट- ९९६०९९९४३२
पुणे सोम, 15 ऑगस्ट 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२०) २४४७७९७९,९६६५७६७१८२
ठाणे रवि, 4 सप्टें 2016 शिल्लक श्री.पराडकर -९७६९८५५५२६, श्री.चक्के-९८६९४६८६५१
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (मराठी)
मुलुंड- राजे संभाजी हॉल, संभाजी उद्यानाजवळ, अरुणोदय नगर,वीर सावरकर मार्ग रवि, 3 जुलै 2016 शिल्लक श्री.दातार- ९६६९५५८३९३, श्रीमती.वानखेडे-९९६९०८३६३५
कल्याण- विनायक हॉल, सर्वोदय गार्डन,रेल्वे प्लॅट १ च्या बाजूला, भानुसागर थिएटर जवळ रवि, 10 जुलै 2016 शिल्लक श्री.अहिरराव-९८२०३०७७४३, श्री.बसरकोट-९९६०९९९४३२
लोणावळा- मनशक्ती प्रयोगकेंद्र, जुना मुंबई पुणे रोड रवि, 17 जुलै 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
चिंचवड- श्रम शक्ती भवन,बजाज ऑटो,जुना मुंबई पुणे रोड रवि, 24 जुलै 2016 शिल्लक श्री.कोल्हे-९८२३८९७४७८, श्री.कडेकर-७५८८३३०८५३
जोगेश्वरी रवि, 31 जुलै 2016 शिल्लक श्रीमती. लवंदे- ९९६७५००७४८, (०२२) २८७४ १६६१
पुणे- बाल शिक्षण संस्था, मयूर कॉलनी, कोथरूड रवि, 7 ऑगस्ट 2016 शिल्लक ऑफिस-(०२०) २४४७७९७९,९६६५७६७१८२
ठाणे- सरस्वती क्रीडा संकुल, मल्हार थिएटर समोर, नौपाडा रवि, 14 ऑगस्ट 2016 शिल्लक श्री.पराडकर-९७६९८५५५२६, श्री.चक्के-९८६९४६८६५१
पंढरपूर बुध, 17 ऑगस्ट 2016 शिल्लक श्रीमती.खपाले-९७६३७६१०५०, श्री.सुर्वे-९९२१०३०११५
बोरिवली रवि, 4 सप्टें 2016 शिल्लक श्री.देसाई-९९६९०३६८९०
चाकण- त्रिमूर्ती सेवा मंदिर, रक्षेवाडी रोड गुरु, 22 सप्टें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२१३५) २७८८०१,श्री.संधानसर-८८०५२६२६९०
खारघर- प्लॉट २७, सेक्टर ५, सिडको पाण्याच्या टाकीजवळ रवि, 25 सप्टें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२२) २७७४१३४४,९९६९९३८८५१
ताणमुक्ती व ध्यान कार्यशाळा
लोणावळा- मनशक्ती प्रयोगकेंद्र, जुना मुंबई पुणे रोड रवि, 10 जुलै 2016 शिल्लक ऑफिस-(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
खारघर- प्लॉट नं. २७, सेक्टर५, सिडको पाण्याच्या टाकीजवळ रवि, 7 ऑगस्ट 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२२) २७७४१३४४,९९६९९३८८५१
जोगेश्वरी रवि, 14 ऑगस्ट 2016 शिल्लक श्रीमती.लवंदे- (०२२) २८७४ १६६१, ९९६७५००७४८
नाशिक- रोटरी क्लब सभागृह, गंजमाळ रवि, 25 सप्टें 2016 शिल्लक श्रीमती.देशमुख-९४०३११७४१२, श्री.वैद्य-९४२३९२४२१५
व्यक्तिमत्व विकास कार्यशाळा
नाशिक- रोटरी क्लब सभागृह, गंजमाळ रवि, 31 जुलै 2016 शिल्लक श्रीमती. देशमुख-९४०३११७४१२, श्री.वैद्य-९४२३९२४२१५
चाळीसगाव सोम, 15 ऑगस्ट 2016 शिल्लक श्रीमती. पटवे- ९४२१५१९८०२, श्री.देशपांडे- ९४०३३८४९१४
जळगाव- केमिस्ट भवन, सब जेलच्या मागे, गणेश नगर, सिंध कॉलनी रोड, जिल्हा पेठ मंगळ, 16 ऑगस्ट 2016 शिल्लक श्री.खांदे-९४२२७८००४३, श्री.बावीस्कर-९४२२७७७७०५
जळगाव- केमिस्ट भवन, सब जेलच्या मागे, गणेश नगर, सिंध कॉलनी रोड, जिल्हा पेठ बुध, 17 ऑगस्ट 2016 शिल्लक श्री.खांदे-९४२२७८००४३, श्री.बावीस्कर-९४२२७७७७०५
खारघर- प्लॉट नं. २७, सेक्टर५, सिडको पाण्याच्या टाकीजवळ रवि, 4 सप्टें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२२) २७७४१३४४,९९६९९३८८५१
सुप्रजनन कार्यशाळा
लोणावळा- मनशक्ती प्रयोगकेंद्र, जुना मुंबई पुणे रोड रवि, 21 ऑगस्ट 2016 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
Stress Management & Meditation Workshop (English)
खारघर रवि, 11 सप्टें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२२) २७७४१३४४,९९६९९३८८५१
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (टीपटॉप प्लाझा, ठाणे)
टीपटॉप प्लाझा, ठाणे रवि, 11 सप्टें 2016 शिल्लक श्री.पराडकर-९७६९८५५५२६, श्री.चक्के-९८६९४६८६५१
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (इंग्रजी)
लोणावळा- मनशक्ती प्रयोगकेंद्र, जुना मुंबई पुणे रोड रवि, 18 सप्टें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
वास्तुशामन पूजा
लोणावळा रवि, 3 जुलै 2016 भरल्या ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा मंगळ, 19 जुलै 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा मंगळ, 9 ऑगस्ट 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
सत्यपूजा
लोणावळा बुध, 20 जुलै 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा रवि, 7 ऑगस्ट 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा बुध, 10 ऑगस्ट 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
खारघर रवि, 14 ऑगस्ट 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२२) २७७४१३४४,९९६९९३८८५१
खारघर रवि, 21 ऑगस्ट 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२२) २७७४१३४४,९९६९९३८८५१
मेधासंस्कार
खारघर रवि, 24 जुलै 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२२) २७७४१३४४,९९६९९३८८५१
श्राद्धपूजा
लोणावळा शनि, 30 जुलै 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
खारघर रवि, 25 सप्टें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२२) २७७४१३४४,९९६९९३८८५१
महालय श्राद्धपूजा
लोणावळा रवि, 18 सप्टें 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
त्रैमासिक मेळावा
लोणावळा रवि, 28 ऑगस्ट 2016 शिल्लक ऑफिस-(०२११४)२३४३७९,२३४३८०

मनशक्ती विषयी

मनशक्ती प्रयोगकेंद्र महाराष्ट्रात पश्चिम घाटात सह्याद्री माथ्यावर मुंबई-पुणे हमरस्त्याला लागून लोणावळा शहराच्या निसर्गरम्य परिसरात ‘न्यू वे’चे मनशक्ती प्रयोग केंद्र कार्यरत आहे. गेली चाळीस वर्षे मनशांतीकरीता हजारोंच्या संख्येने लोक येथे येत आहेत. ताणमुक्त व अर्थपूर्ण जीवनासाठी, गर्भसंस्कारापासून मृत्यृ-पश्चात जीवनापर्यंतचे तीस प्रकारचे अभ्यास वर्ग आणि किमान साठ इलेक्ट्रॉनिक यंत्रे व कम्प्युटर आधारित चाचण्या (टेस्टस्) येथे चालू असतात.
आणखी महितीसाठी क्लिक करा »


सुट्टी नाही

ताज्या बातम्या

Hindi Book Prakashan-1
Hindi Book Prakashan-2
बुध, 1 जून 2016
प्रस्तुत किताब के शीर्षक बचाइएँ अपने बच्चे को- स्वयं अपने आप से. किताब के शीर्षक से आपका चौंकना स्वाभाविक है। ‘मनशक्ती’ प्रयोगकेन्द्र के संस्थापक स्वामी विज्ञानानंद ने ‘सेव युवर चाइल्ड फ्रॉम युवरसेल्फ’ यह अंग्रेजी किताब १९६० में लिखी। आधुनिक जीवन में बच्चों के विषय में समस्याइं बहुत ज्यादा बढ गई है।
1-Latur Draught_Tank distribution-1
3-Latur Draught_Tank distribution-3
2-Latur Draught_Tank distribution-2
रवि, 1 मे 2016
दि. २३ एप्रिल २०१६ रोजी, मनशक्ती प्रयोगकेंद्रातर्फे लातूर जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त औसा तालुक्यातील नऊ गावांमध्ये ५००० लिटर क्षमतेच्या एकूण १२ टाक्या, ग्रामस्थांना भेट देण्यात आल्या. याशिवाय वनविभागाच्या सूचनेनुसार, वन्यजीवांसाठी विशेष आकाराच्या टाक्या तसेच प्रत्यक्ष पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या सर्वांसाठी, मनशक्तीतर्फे सुमारे रुपये चार लाख रुपये ‘दुष्काळ सहकार्य निधी’ म्हणून खर्च करण्यात आले.
VanshajKalyan Book
बुध, 20 एप्रिल 2016
वंशजकल्याण' या ग्रंथाचा हेतू खूप मोठा आहे. अगदी अपत्यापासून विश्वकल्याणापर्यंत, असा व्यापक विचार या ग्रंथात प.पू. स्वामी विज्ञानानंद यांनी तरुणांपुढे मांडलेला आहे. त्यामुळे समाजातील सर्वच वयोगटातील व थरातील व्यक्तींना या ग्रंथाचा उपयोग आहे. येथे मूलत: म्हणजे मुलांपासून सुरुवात करून स्वामीजींनी विश्र्वकल्याणापर्यंत विचार मांडले आहेत. विशेष म्हणजे आजची पिढी बिघडली वगैरे म्हणत पालक मुलांना पुष्कळ वेळेला दोष देतात.

यंत्रचाचण्या आणि
सायको-फीडबॅक उपचारपध्दती

(पूर्व नावनोंदणीनेच)
नावनोंदणीसाठी कृपया येथे संपर्क साधा.
+९१-२११४-२३४३२०; २३४३२१
सोम. ते शुक्र. स. ९ ते दु. १२

View CatelogueView