आम्ही किती मोठे आहोत? आम्ही जितका मोठा विचार करू तितके मोठे आहोत; व आमचं मन आम्ही जितकं लहान करू, तितके आम्ही लहान आहोत! - स्वामी विज्ञानानंद

अनाउन्समेंटः

3-लोणावळ्याच्या निसर्ग रम्य परिसरात ३ दिवसीय गर्भसंस्कार अभ्यास वर्ग

येत्या ३ महिन्यातील उपक्रम

Redemption from Jealousy Hazards (English)
लोणावळा शनि, 1 ऑगस्ट 2015 - रवि, 2 ऑगस्ट 2015 शिल्लक मनशक्ती केंद्र- (०२११४) २३४३७९/८०
परीक्षा धैर्यवर्ग
लोणावळा रवि, 2 ऑगस्ट 2015 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा रवि, 30 ऑगस्ट 2015 शिल्लक ऑफिस(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
लोणावळा रवि, 13 सप्टें 2015 शिल्लक ऑफिस(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
लोणावळा रवि, 25 ऑक्टो 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
योगशक्तीध्यान (मराठी वर्ग)
लोणावळा शुक्र, 7 ऑगस्ट 2015 - रवि, 9 ऑगस्ट 2015 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
Tensions of Success and Envy (English)
लोणावळा रवि, 9 ऑगस्ट 2015 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा रवि, 11 ऑक्टो 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
मंत्र विज्ञान
लोणावळा शुक्र, 14 ऑगस्ट 2015 - रवि, 16 ऑगस्ट 2015 शिल्लक ऑफिस(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
गर्भसामर्थ्य
लोणावळा गुरु, 27 ऑगस्ट 2015 - शनि, 29 ऑगस्ट 2015 शिल्लक ऑफिस(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
लोणावळा शुक्र, 16 ऑक्टो 2015 - रवि, 18 ऑक्टो 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
रोगमुक्ती विज्ञान
लोणावळा गुरु, 3 सप्टें 2015 - रवि, 6 सप्टें 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
Power of Yog and Meditation (English course)
लोणावळा शनि, 5 सप्टें 2015 - रवि, 6 सप्टें 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९/८०
स्ट्रॉबोस्कोप रेझोनान्स चाचणी
लोणावळा रवि, 6 सप्टें 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
शुभभविष्यज्ञान
लोणावळा शुक्र, 11 सप्टें 2015 - रवि, 13 सप्टें 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
मेंदूक्रांती (प्रगत)
लोणावळा शनि, 26 सप्टें 2015 - रवि, 27 सप्टें 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
मेंदूक्रांती
लोणावळा शनि, 3 ऑक्टो 2015 - सोम, 5 ऑक्टो 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
जन्म-मृत्यु विज्ञान
लोणावळा शुक्र, 9 ऑक्टो 2015 - रवि, 11 ऑक्टो 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
मत्सरघातमुक्ती
लोणावळा शुक्र, 23 ऑक्टो 2015 - रवि, 25 ऑक्टो 2015 शिल्लक ऑफिस-(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
व्यक्तिमत्व विकास कार्यशाळा
जोगेश्वरी रवि, 2 ऑगस्ट 2015 शिल्लक श्रीमती. लवंदे- ९९६७५००७४८, श्रीमती. वढावकर- ९८७०५४८७४६
खारघर मंगळ, 18 ऑगस्ट 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२२) २७७४१३४४, २७८७५६८३
मुलुंड रवि, 30 ऑगस्ट 2015 शिल्लक श्री. दातार- ९९६९५५८३९३, श्रीमती. वानखेडे- ९९६९०८३६३५
बदलापूर रवि, 6 सप्टें 2015 शिल्लक श्रीमती. महाजन- ९६६५२३००६२, श्रीमती. पांगरेकर - ९२२०२६४५४३
मेंदूक्रांती कार्यशाळा
खारघर रवि, 2 ऑगस्ट 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२२) २७७४१३४४, २७८७५६८३
बार्शी रवि, 9 ऑगस्ट 2015 शिल्लक श्री.तिकटे- ९६०४१७०९०२, श्री.तवले- ९४२२०६७७७५
ठाणे शनि, 15 ऑगस्ट 2015 शिल्लक श्रीमती. पराडकर- ९७६९८५५५२६, श्रीमती. चक्के- ९८६९४६८६५१
पिंपरी रवि, 30 ऑगस्ट 2015 शिल्लक श्रीमती. कडेकर- ७५८८३३०८५३, डॉ.पाटील- ९०११०८३६५९
कोल्हापूर शनि, 5 सप्टें 2015 शिल्लक श्री. पाटील- ९५२७००१२१०, श्रीमती शिंदे - ९५०३१३७०८०
सातारा रवि, 6 सप्टें 2015 शिल्लक श्री. पाठकजी- ८८८८८०१४४३, श्रीमती. चक्के- ९४२२६०३५५३
चाळीसगाव शनि, 12 सप्टें 2015 शिल्लक श्रीमती पटवे- ९०९६५८६७०१, श्री. देशपांडे- ९४०३३८४९१४
जळगाव रवि, 13 सप्टें 2015 शिल्लक श्रीमती खांदे- ९४२२७८००४३, श्रीमती बावीस्कर- ९४२२७७७७०५
कळवा शुक्र, 2 ऑक्टो 2015 शिल्लक श्री. बापर्डेकर- ९८६९४४५४७२, श्रीमती. लाड- ९८६७७४९०९०
पुणे शनि, 10 ऑक्टो 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२०) २४४७७९७९, २४४३०१९२,
बोरिवली रवि, 11 ऑक्टो 2015 शिल्लक श्री. देसाई- ९९६९०३६८९०, श्री. सनये- ९८६९२६४२९९
जोगेश्वरी शनि, 24 ऑक्टो 2015 शिल्लक श्रीमती. लवंदे- ९९६७५००७४८, श्रीमती. वढावकर- ९८७०५४८७४६
कल्याण रवि, 25 ऑक्टो 2015 शिल्लक श्री. बसरकोट- ९९६०९९९४३२, डॉ. पवार- ९२२१४४६२०४
गर्भसंस्कार कार्यशाळा
ठाणे रवि, 2 ऑगस्ट 2015 शिल्लक श्रीमती पराडकर- ९७६९८५५५२६, श्रीमती चक्के- ९८६९४६८६५१
बोरिवली रवि, 9 ऑगस्ट 2015 शिल्लक श्री.देसाई- ९९६९०३६८९०, श्री.सनये- ९८६९२६४२९९
पंढरपूर मंगळ, 18 ऑगस्ट 2015 शिल्लक श्री.जाधव- ९४२२०६८९१०, श्री. सुर्वे- ८८८८४५१४७०
पुणे रवि, 30 ऑगस्ट 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२०) २४४७७९७९, ऑफिस - ९६६५७६७१८२
चाकण गुरु, 3 सप्टें 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२१३५) २७८८०१, श्री. संधानसर- ८८०५२६२६९०
पिंपरी शनि, 12 सप्टें 2015 शिल्लक श्री. कडेकर- ७५८८३३०८५३, डॉ. पाटील- ९०११०८३६५९
ठाणे रवि, 4 ऑक्टो 2015 शिल्लक श्री. पराडकर - ९७६९८५५५२६, श्री. चक्के - ९८६९४६८६५१
नाशिक रवि, 11 ऑक्टो 2015 शिल्लक श्रीमती. देशमुख - ९४०३११७४१२, श्री. वैद्य- ९४२३९२४२१५
पुणे रवि, 25 ऑक्टो 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२०)२४४७७९७९,२४४३०१९२,
Stress Management Workshop - with Test (at Hotel Sayaji, Wakad)
Hotel Sayaji शनि, 8 ऑगस्ट 2015 शिल्लक Suhas: 9096323948, Mr.Muzumdar: 9869172984
Hotel Sayaji, Wakad शनि, 12 सप्टें 2015 शिल्लक Suhas: 9096323948, Mr.Muzumdar: 9869172984
Hotel Sayaji, Wakad शनि, 10 ऑक्टो 2015 शिल्लक Suhas: 9096323948, Mr.Muzumdar: 9869172984
ताणमुक्ती व ध्यान कार्यशाळा
लोणावळा शनि, 15 ऑगस्ट 2015 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा शनि, 15 ऑगस्ट 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९/८०
नाशिक मंगळ, 18 ऑगस्ट 2015 शिल्लक श्रीमती. देशमुख - ९४०३११७४१२, श्री.वैद्य - ९४२३९२४२१५
दादर रवि, 11 ऑक्टो 2015 शिल्लक श्री. पुरोहित- ९८१९१३३०१७, श्रीमती. महाजन- ९८६७३०५७९०
खारघर शनि, 24 ऑक्टो 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२२)२७७४१३४४,२७८७५६८३
सुप्रजनन कार्यशाळा
लोणावळा रवि, 16 ऑगस्ट 2015 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा शुक्र, 2 ऑक्टो 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (हिंदी)
अहमदाबाद रवि, 6 सप्टें 2015 शिल्लक श्रीम. आपटे - ०९४२६३२९६१२
ताण व्यवस्थापन कार्यशाळा (चाचणीसह)
लोणावळा (इंग्रजी) रवि, 13 सप्टें 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९/८०
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (हॉटेल सयाजी, वाकड)
लोणावळा शनि, 26 सप्टें 2015 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
सत्यपूजा
लोणावळा रवि, 16 ऑगस्ट 2015 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा बुध, 19 ऑगस्ट 2015 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
वास्तुशामन पूजा
लोणावळा मंगळ, 18 ऑगस्ट 2015 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा रवि, 6 सप्टें 2015 शिल्लक ऑफिस- ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा शनि, 24 ऑक्टो 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
महालय श्राद्धपूजा
लोणावळा शुक्र, 2 ऑक्टो 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा सोम, 12 ऑक्टो 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
त्रैमासिक मेळावा
लोणावळा रवि, 23 ऑगस्ट 2015 शिल्लक ऑफिस(०२११४)२३४३७९,२३४३८०

मनशक्ती विषयी

मनशक्ती प्रयोगकेंद्र महाराष्ट्रात पश्चिम घाटात सह्याद्री माथ्यावर मुंबई-पुणे हमरस्त्याला लागून लोणावळा शहराच्या निसर्गरम्य परिसरात ‘न्यू वे’चे मनशक्ती प्रयोग केंद्र कार्यरत आहे. गेली चाळीस वर्षे मनशांतीकरीता हजारोंच्या संख्येने लोक येथे येत आहेत. ताणमुक्त व अर्थपूर्ण जीवनासाठी, गर्भसंस्कारापासून मृत्यृ-पश्चात जीवनापर्यंतचे तीस प्रकारचे अभ्यास वर्ग आणि किमान साठ इलेक्ट्रॉनिक यंत्रे व कम्प्युटर आधारित चाचण्या (टेस्टस्) येथे चालू असतात.
आणखी महितीसाठी क्लिक करा »


सुट्टी नाही

ताज्या बातम्या

1012dyan02.jpg
सोम, 13 जुलै 2015
दि. १८ नोव्हेंबर २०१५ हा आदरणीय स्वामी विज्ञानानंद (संस्थापक, मनशक्ती) यांचा बाविसावा ‘कृतज्ञता स्मरण दिन’ आहे. दरवर्षी यानिमित्ताने ज्ञानप्रकाश यात्रा आयोजित केली जाते. या यात्रेमध्ये मनशक्तीचे विविध कार्यक्रम, विद्यार्थ्यांपासून ते ज्येष्ठांपर्यंत सर्वांसाठी विनामूल्य घेतले जातात. ह्यावर्षी ही यात्रा, दि. २३ ते २७ नाव्हेंबर या पाच दिवसांमध्ये पुढील ठिकाणी होणार आहे-
Neuro-Cognitive Test -2
Neuro-Cognitive Test -3
Neuro-Cognitive Test Report-1
बुध, 1 जुलै 2015
मनशक्तीच्या संशोधन विभागातर्ङ्गे, मुलांपासून ते प्रौढांपर्यंत सर्वांसाठी, नाविन्यपूर्ण - महत्वाच्या - आणि स्टँडर्डाइज्ड् ‘न्यूरो-कॉग्निटिव्ह चाचण्या’ नुकत्याच सुरु केलेल्या आहेत. मानवी मेंदूच्या क्षमता (न्यूरो) आणि जाणिवा यांचे मापन करणार्या चाचण्यांचा समूह, म्हणजे न्यूरोकॉग्नेटिव्ह टेस्ट्स. या चाचणी समूहामध्ये एकूण सात प्रकारच्या क्षमतांचे मापन होते. मानस शास्त्रावर आधारित असणार्या या चाचण्यांची माहिती पुढे दिली आहे.
Paryavaran Puraskar - 1
Paryavaran Puraskar - 2
Paryavaran Puraskar - 3
रवि, 21 जून 2015
जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त, मावळ विभागात, पर्यावरण रक्षणाचे वर्षानुवर्षे कार्य करणार्‍या मनशक्ती प्रयोगकेंद्राला या वर्षीचा ‘उत्तरा पर्यावरण पुरस्कार २०१५’ हा पुण्याचे पालकमंत्री श्री. गिरीष बापट यांच्या हस्ते, वाकसई येथील उत्तरा पर्यावरण शाळेत देण्यात आला. या वेळी उत्तरा पर्यावरण शाळेचे प्रमुख निलीमकुमार खैरे, मन:शक्ती प्रयोगकेंद्राचे प्रल्हाद बापर्डेकर (जीवनदानी साधक आणि विश्वस्त), प्रमोदभाई शिंदे (जीवनदानी साधक आणि कार्यकारी विश्वस्त),

यंत्रचाचण्या आणि
सायको-फीडबॅक उपचारपध्दती

(पूर्व नावनोंदणीनेच)
नावनोंदणीसाठी कृपया येथे संपर्क साधा.
+९१-२११४-२३४३२०; २३४३२१
सोम. ते शुक्र. स. ९ ते दु. १२

View CatelogueView