अॆवेस्तन ‘अहमी ‘

Date: 
Sun, 11 Jan 2015

St183
पुरावा क्रमांक 14:
अॆवेस्तन ‘अहमी ‘
पुरावा 5 व 8च्या संदर्भात अवेस्तन AHMI हा अहम् आणि ओम दोघांच्याही निकट आहे.

पुरावा क्रमांक 15:
ग्रीकमधील ओमेगा

ग्रीकमध्ये जी मुळाक्षरे आहेत त्यापैकी शेवटले अक्षर म्हणजे ‘ओमेगा ‘.ओमेगाचा अर्थ मोठे किंवा भव्य अथवा दीर्घ. यातही योगायोगाची गोष्ट अशी दिसते, की या शब्दातील मेगा हा किंवा महस शब्दाशी निकटता राखून आहे. ओम आणि ओमेगा यातील साम्य स्वयंसिध्द आहे. ग्रीक व हिंदू संंस्कृती दोन्हीही ओमला मोठेपणा देण्याची गोष्ट करतात.

पुरावा क्रमांक 16:
ओंबर

ओंबर या शब्दाचा अर्थ मनुष्य असा आहे. (Omber) ओम आणि मनुष्य यातील साम्य ‘जिवा शिवा ‘ची एकता दाखविते.

1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRENATAL DEVELOPMENT IN INDIA

View Catelogue.jpgView